Informasjon om CLP - klassifisering og merking av kjemikalier

Det Europeiske kjemikaliebyrået, ECHA har etablert felles regler innenfor EU for innføring av ny klassifisering og merking av kjemiske produkter = CLP (klassifisering, merking og emballering).

Fra 1. juni 2015 skal stoffblandinger som distribueres ut fra en produsent til det første distribusjonsleddet ha den nye merkingen.

For distributører gjelder en overgangsordning frem til 1. juni 2017. Se vedlagte informasjon om CLP overgangsordning fra Miljødirektoratet.

Sika-selskapene i de ulike land er lokale juridiske enheter. Siden Sika Norge ikke er produsent av produktene vi leverer til deg, er vi underlagt overgangsreglene som gjelder for distribusjonskjeden.

Dette betyr at de produktene vi leverer til deg som er merket i henhold til den gamle merkeforskriften og som er brakt i omsetning før 1. juni 2015, ikke trenger og merkes om før 1. juni 2017.

Fra den 1. juni 2017 skal alle produkter på markedet være klassifisert og merket i henhold til CLP, uavhengig  hvor du er i distribusjonskjeden. Vi vil i god tid før 1. juni 2017 ha gjennomført fullstendig CLP-merking av våre produkter.

 

For mer informasjon om CLP, følg linken til Miljødirektoratet