Bærekraftig utvikling er nært forbundet med de trender som vil forme vår fremtid. Disse såkalte megatrender utgjør avgjørende drivkrefter for fremtidens økonomiske vekst.

Etterspørselen etter naturressurser er økende, drevet av et voksende folketall og økt kjøpekraft.

Jordklodens klima endrer seg raskere enn noen gang. Konsekvensene er mangfoldige og påvirker oss alle.

Vann er det 21. århundrets olje. Med et voksende folketall, urbanisering og klimaendring, er det i ferd med å bli en knapp ressurs.

Det er få prosjekter hvor det blir brukt mer penger enn på bygging og vedlikehold av infrastruktur.

Knappe ressurser, arbeidsløshet og en skjev rikdomsfordeling tenderer til å gi sosiale spenninger/radikalisering.