Hvor raskt en betong vil størkne og oppnå fasthet (herdne), avhenger av mange ulike faktorer som betongklasse, sementtype, eventuelt tillegg av flyveaske og betongen og omgivelsenes temperatur.

Standardverket (NS-EN 934-2) skiller mellom to hovedtyper akseleratorer: Størkningsakseleratorer som framskynder betongens størkning, og herdningsakseleratorer som bidrar til at betongen får raskere fasthetsutvikling.

Rene størkningsakseleratorer vil ha begrenset effekt på betongens fasthetsutvikling. De fleste herdningsakseleratorer framskynder også betongens størkning og kan også benyttes som størkningsakselerator om det er ønskelig.

Typiske bruksområder for størkningsakseleratorer:

  • Gulvstøp for å kunne glatte tidligere eller glidestøp for å oppnå høyere glidehastighet
     

Typiske bruksområder for herdningsakseleratorer:

  • Plasstøpt betong ved lave temperaturer hvor rask fasthetsutvikling sikrer tidligere avforming
  • Støping med lavkarbonbetonger vinterstid
  • Redusere behovet for andre herdeteknologiske tiltak som isolering og oppvarming av former
  • Muliggjøre sammensetning av bindemidler med redusert klinkerinnhold som reduserer betongens klimagassutslipp


Et annet bruksområde er prefabrikert betong der rask fasthetsutvikling muliggjør tidligere utløfting av elementer.

Sika kan tilby både rene størkningsakseleratorer og herdningsakseleratorer som også framskynder betongens størkning.