I august 2020 satte EU i kraft den nye restriksjonen under REACH lovgivningen på bruk av produkter (uavhengig av merker) som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Disse nye reglene vil også gjelde for produkter som polyuretanlim, fugemasser, belegg, skum, eller injeksjoner som brukes i industriell produksjon og byggearbeid. Målet med denne begrensningen er å redusere helserisikoen forbundet med diisocyanater ved å sikre at arbeiderne som skal håndtere disse stoffene er tilstrekkelig informert og opplært. 

Mange brukere av polyuretaner i Europa vil måtte ta del i spesifikk arbeidshelse- og sikkerhetsopplæring for å fortsette å bruke disse materialene. Treningene er laget med sikte på å forbedre arbeidshelse og sikkerhet for arbeidstakere. 

Fra og med 24. august 2023 må alle profesjonelle brukere gjennomgå opplæring før slike produkter tas i bruk. Gjør-det-selv/private brukere er ikke berørt av denne loven.

Fitter performing an auto glass replacement with Sikaflex 255 Extra
Hand applying joint sealant to concrete building with Sikaflex cartridge

Hva er REACH?

Hva REACH står for
"REACH ble vedtatt i 2006 og står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation. Det er en europeisk forskrift som har som mål å forbedre beskyttelsen av menneskers helse og miljøet mot potensielle risikoer fra kjemiske stoffer. Dette samtidig som det sikres at EUs den kjemiske industriens globale konkurranseevne opprettholdes."

*Nye REACH-forskrifter
Den europeiske union har innført en ny restriksjon på bruk av produkter som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Disse nye reglene vil også gjelde for produkter som polyuretanlim, fugemasser og skum som brukes i industriell produksjon og byggearbeid. Fra og med 24. august 2023 må alle profesjonelle og industrielle brukere gjennomgå opplæring før slike produkter tas i bruk. Gjør-det-selv-brukere er ikke berørt av denne loven.

Alle fagfolk og industrielle brukere må gjennomføre en opplæring før bruk av slike produkter, innen 24. august 2023. Det er ditt ansvar som arbeidsgiver eller leder å sørge for at dine ansatte er tilstrekkelig trent. 

Hvorfor er det viktig?

Ved arbeid med kjemikalier som lim og tetningsmidler er forholdsreglene i sikkerhetsdatabladene viktige for å beskytte brukernes helse og sikkerhet. En-komponent polyuretanlim og tetningsmidler herder ved reaksjon med atmosfærisk fuktighet. Denne reaksjonen er basert på tverrbinding av prepolymerer gjennom deres isocyanatgrupper.

Ved påføring av slike polyuretanprodukter kan brukeren bli eksponert for minimale mengder ureagerte diisocyanater som brukes i produksjonen av slike prepolymerer. Når de er fullstendig herdet, har imidlertid diisocyanatene reagert og de endelige forbindelsene er helt fri for disse reaktive kjemikaliene.

Vil dagens Sika polyuretanløsninger fortsatt eksistere?

For industriell bruk:
Ja, Sikaflex®-, SikaForce®-, SikaMelt®- og Sikafloor®-løsningene vil forbli. For å fortsette å bruke produktene må nettopplæringen for produktets bruksområde være gjennomført, hvor brukeren får et sertifikat som er gyldig i fem år.

For profesjonelle brukere:
Ja, Sikaflex®-, SikaBond-, SikaBoom- og Sikafloor®-løsningene vil forbli. For å fortsette å bruke produktene må nettopplæringen for produktets bruksområde være gjennomført, hvor brukeren får et sertifikat som er gyldig i fem år.

*Source: Isopa

 

Hvordan kan Sika hjelpe deg?

Vi er forpliktet til å støtte din overholdelse av den nye REACH-lovgivningen. Du kan velge mellom to alternativer:

ALTERNATIV 1: BYTT TIL ALTERNATIVE PRODUKTER

Sika tilbyr en rekke produkter som ikke krever sikkerhetsopplæring. Flere berørte produkter har allerede blitt erstattet med Purform® løsningen. Purform® produkter er polyuretaner med mindre enn 0,1 % innhold av frie monomere diisocyanater. 

 

Sikaflex® Purform® produkter har alle fordelene til konstruksjonspolyuretaner, med mindre enn 0,1 % monomere diisocyanater. Eksempler på slike produkter er Sikaflex®-11 FC Purform®,  Sikaflex® PRO-3 Purfom® og Sika Boom®-463 Evolution. Finn ut mer om Purform®-serien her.

 

Merk at det imidlertid finnes noen spesialprodukter som Sikaflex® TS Plus, noen lim som SikaBond®-54 og Sika Boom® skum der trening er nødvendig.

ALTERNATIV 2: OBLIGATORISK OPPLÆRING AV ANSATTE SOM HÅNDTERER DIISOCYANATER

Person applying Sika Purform grey polyurethane sealant on stone surfaceInnen 24. august 2023 må alle arbeidstakere som håndterer diisocyanater og blandinger derav, og deres ledere bli opplært i sikker håndtering.

 

FEICA har sammen med ISOPA og ALIPA, diisocyanat-produsentenes bransjeforeninger utarbeidet opplæringsmateriell i tråd med lovkravene. Opplæringen er nå tilgjengelig i alle EU-språk og inkluderer et grensesnitt for selskapsomfattende sertifikatadministrasjon. Til brukere av lim og tetningsmidler, er opplæringen sponset av FEICA. 

 

Merk at opplæringen bør innlemmes i ny ansettelsespolicy, og kan bli aktuelt hvis ansatte skifter rolle i en bedrift. Opplæringsbeviset utløper etter 5 år og vil måtte fornyes.Gratis PU-trening

Antarctic Heritage Trust and High performance sealant to stop roof from leaking. Joint sealing.

Ved å følge lenken nedenfor kan du få opplæring og sertifisering for sikker håndtering av diisocyanater i henhold til de lovpålagte opplæringskravene i REACH-forordningen.

Foreløpig er opplæringen ikke tilgjengelig på norsk.

Den nettbaserte opplæringsplattformen inneholder ulike seksjoner. Treningsvelgeren kan brukes til veiledning til riktig opplæring i henhold til produkter og bruksområder.

For å delta i det gratis treningsprogrammet, gå til treningsplattformen og bruk Sika-koden*: FEICA_21_C20

*Sika FEICA-koden utløper ikke, men den er kun gyldig for opplæring i bruk av fugemasse og lim. Dette er kursene 048, 049, 050, 051, 052, 053 og 054, som du finner ved å klikke på bildet 'Lim & fugemasse' på opplæringsnettstedet. Disse opplæringene dekker bruken av nesten alle Sika-produkter, bortsett fra spraypåføringer.

Spørsmål og svar

Hva er diisocyanater?

Diisocyanater brukes hovedsakelig til å lage polyuretanprodukter, som stivt og fleksibelt skum, belegg, lim, tetningsmidler og elastomerer. De finnes i flytende og deigaktige produkter i varierende grad, men reagerer fullstendig med omgivelsesfuktigheten og er derfor ikke lenger til stede i ferdige, herdede polyuretanprodukter.

Hvordan vet jeg om jeg må fullføre denne opplæringen?

Du må fullføre opplæringen hvis du bruker et produkt med mer enn 0,1 % diisocyanater i en profesjonell eller industriell setting. Hvert produkt som er underlagt denne begrensningen er pålagt å ha følgende setning på emballasjen:

"Fra og med 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk."

Sika legger også denne setningen til del to av sikkerhetsdatabladet og ytterligere informasjon om tilgang til nettbasert opplæring i produktdatabladet:

Private brukere (forbrukere) trenger ikke denne opplæringen.

Vil polyuretanprodukter være forbudt under den nye REACH-begrensningen?

Begrensningen forbyr verken salg eller bruk av PU-produkter.

Noen produkter innenfor Sikas hele produktspekter vil være underlagt denne nye REACH-begrensningen.

Hvilke produkter er berørt av denne begrensningen?

Begrensningen gjelder for alle produkter som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Generelt er dette tilfellet for de fleste polyuretanprodukter som for tiden er på markedet, f.eks. lim, fugemasser, belegg, gulv osv. Det er viktig å påpeke at herdede produkter i ferdig tilstand ikke lenger inneholder isocyanater og at begrensningen ikke gjelder for dem. Det gjelder heller ikke produkter med svært lave mengder restdiisocyanat, for eksempel Sikas polyuretan Purform®-serie.

Hva er målet med denne begrensningen?

Helseregistre over hele Europa registrerer jevnlig nøyaktige, om enn lave, årlige antall astmatilfeller knyttet til arbeid med diisocyanater. I 2012 startet den tyske myndigheten BAuA arbeidet med en regulering som tar sikte på å redusere disse tallene betydelig. Diisocyanater kan håndteres trygt hvis tilstrekkelig håndtering og risikohåndteringstiltak er på plass. Imidlertid kan en enkelt hendelse gjøre en person sensibilisert for diisocyanater, som fra dette tidspunktet kan indusere astma selv ved de laveste konsentrasjonene. Den beste måten å håndtere en slik risiko på er å utdanne alle som jobber med diisocyanater om hvordan de skal håndteres på riktig måte.

Hvilke juridiske begrensninger gjelder for distributører, brukere og deres arbeidsgivere?

Begrensningen sikrer at alle som håndterer diisocyanater profesjonelt har fått opplæring i egenskapene deres og kravene til sikker håndtering før de tas i bruk. Den har to deler: den ene gjelder produsentene av PU-produkter og den andre for profesjonelle brukere.

1. For å selge et produkt som er berørt av begrensningen, må opplæringskravet være nevnt på etiketten og leverandøren må gi kunden informasjon om hvor eller hvordan man kan få nødvendig opplæring.

2. For å bruke et produkt berørt av begrensningen, må arbeidsgiver dokumentere at brukeren har gjennomført vellykket opplæring.

Er det en tidslinje for introduksjon av opplæringen?

24. februar 2022: Produkter som er underlagt begrensningen, må merkes tilsvarende.

24. august 2023: Opplæring må gjennomføres før berørte produkter brukes.

Opplæringen er gyldig i fem år, deretter må den fornyes.

 

Hvem kan gi denne obligatoriske opplæringen?

Lovteksten lister opp temaene som skal dekkes og krever at opplæringen tilpasses søknadsprosessen. Det kan gjøres enten online eller personlig. Treneren må ha fagutdanning innen arbeidssikkerhet og helse. Bransjeforeningene i diisocyanatforsyningskjeden har utviklet opplæringsmateriell i henhold til disse kravene og tilbyr opplæringen online via en offentlig Internett-plattform. Trenere kan også få tilgang til dette opplæringsmaterialet via samme nettside.

Vil Sika gi opplæring til sine kunder?

Det er ingen plan om å gi spesifikk diisocyanatopplæring for Sika-kunder. Sika hjelper kunder med å fullføre opplæringen online ved å gi en kupongkode for gratis treningstilgang.

Hvem har ansvaret for at brukerne får opplæring, og hvem skal håndheve dette?

Arbeidsgiveren til brukeren eller den selvstendig næringsdrivende, er ansvarlig for å sikre gjennomføring av opplæringen og dokumentere vellykket deltakelse. Nasjonale REACH-inspektører kan sjekke denne dokumentasjonen.